Visualisation


با توجه به نیاز در زمینه افزایش تولیدات مختلف، استفاده از طیف وسیعی از دستگاه های واسط بین انسان و ماشین گسترش یافته و کارایی آن به صورت پیوسته در حال افزایش است. امروزه یک دستگاه HMI به همراه یک نرم افزار کامل جهت نمایش پارامترهای مختلف خط تولید، از مؤلفه های اساسی خطوط تولید می باشد.


دستگاه HMI و نرم افزار شرکت Lenze شما را قادر می سازد که از دستگاه ها و سیستم های خود با یک روش ساده و مطمئن بهره برداری نموده ، پروسه هایتان را کنترل و اطلاعاتتان را با دقت تنظیم کنید.