6 مرحله برای ایمنی ماشین


  1. تخمین و ارزیابی ریسک­ ها
  2. کاهش ریسک
  3. کنترل پیاد­ه­ سازی سیستم
  4. تعیین کردن فانکشن­ های ایمنی
  5. تعیین کردن مراحل کاری به دست آمده
  6. بررسی و اعتبارسنجی