مهندسي ايمني


امروزه هر لحظه به اهميت مهندسي ايمني در دنياي درايوها افزوده مي­ شود. هرجا كه انسان ها به طور مستقيم با ماشين ها يا سيستم ها سركار دارند، حفاظت شخصي اهميت مي يابد. در حال حاضر مهندسي ايمني براي درايوهاي ما در نظر گرفته شده است. در اينورترهاي سرو، اينورترهاي فركانس و اينورترهاي توزيع شده، توابع ايمني از "Safe Torque off" تا ايمني هاي مرتبه بالاتر مانند "Safty Limited Speed" فراهم شده است.

 

 

تغيير در استانداردها، ايمني در ماشين ها را به دنبال دارد.


استفاده از دستورالعمل جديد 2006/42/EU از تاريخ 28.12.2009، يعني بعد از جايگزيني EN ISO 13849-1 با EN 954-1، اجباري شده است.

 

 

قدم به قدم براي رسيدن به يك ماشين ايمن


كمپاني Lenze به شما در پياده سازي استانداردهاي جديد كمك مي كند.

 

 

محصولاتي با اصول مهندسي ايمني


ماشین ها همراه با اينورترهاي فركانس و سرو اينورترها مرجع خوبي براي اطلاع از فانكشن هاي ايمني موجود در درايوها مي باشند.

 

 

گواهي نامه ها و اعلاميه ها


گواهي نامه هاي جديد و مشخصات مرتبط ايمني براساس EN ISO 13849-1 براي دانلود موجود است.