تمركز روي راه حل هاي  درايو


به عنوان يك مشاور شايسته براي راه اندازي و اتوماسيون، راهكارهاي كامل و ومناسبي را پيشنهاد مي كنيم. تمركز ما روي راه كارهاي راه اندازي است كه براي تمام فرايندها در مهندسي خودرو، روباتيك، تكنولوژي بسته بندي و بسياري كاربردهاي ديگر طراحي شده اند.

 

دليل رشد و توسعه ما، سال ها تجربه در تكنولوژي درايو و اتوماسيون مي باشد. مي توانيد اطلاعات بيشتر را براي چگونگي مكانيزه كردن حركت، درايوهاي جابجايي مواد يا جمع كن و تكنولوژي درايو متناسب با Flying Saw با انتخاب كردن موضوع مورد نظر از فهرست سمت راست مشاهده كنيد.