درايو اينورترهاي غيرمتمركز


يك كاربرد متداول از راهكارهاي درايو غيرمتمركز


درايوهاي اينورتر غيرمتمركز ما براي تمام نيازها، شامل كاربردهاي غيرمتمركز براي راه اندازي عملكرد ساده يا پيچيده بر روي درايو، مناسب مي باشند.

 

Preview

پكيج درايو 8400motec

يك پكيج كاربردي، تركيب شده از اينورتر 8400، موتورهاي L-Force و گيربكس هاي L-Force

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

8400Motec

اينورتر غير متمركز شده با بازده انرژي بالا قابل نصب روي موتور يا روي ديوار، گستره ي تواني 0.37 تا  3kW

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

8400Protec

اينورتر غير متمركزبا دارا بودن ويژگي هاي ايمني و سيستم هاي تعيين موقعيت در گستره ي تواني 0.75 تا 4kW

اطلاعات بیشتر . . .

پكيج درايو 8200motec

يك پكيج كاربردي، تركيب شده از اينورتر 8200، موتورهاي L-Force و گيربكس هاي L-Force

اطلاعات بیشتر . . .
Preview

8200Motec

اينورترهاي فركانس براي كاربردهاي سرعت متغير غيرمتمركز كه مناسب براي استفاده در محيط هاي سخت و آلوده مي باشند.

اطلاعات بیشتر . . .