اتوماسيون بر پايه ي درايو


PLC در داخل يك درايو سرو


كليد استفاده بهينه از ماشين ماژولار، سرو كنترلرهاي هوشمند با قابليت برنامه نويسي پيشرفته مي باشند.

 

9300Servo PLC يك اينورتر سرو با PLC قدرتمند داخلی مي باشد. به راحتي مي توانيد با استفاده از زبان برنامه نويسي IEC 61131-3 توابع خاص را توليد كنيد.

 

Preview

Drive PLC

Drive PLC يك PLC قابل برنامه نويسي است كه مخصوص كنترل درايوهاي اينورتر توليد شده است.

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

9300Servo PLC

9300Servo PLC، يك اينورتر سرو با PLC قدرتمند مي باشد.

اطلاعات بیشتر . . .