كنترل و نظارت


هماهنگ سازي هوشمند ماشين


به منظور اتوماسيون بر پايه ي كامپيوتر، كنترلر يا درايو، Lenze راهكارهاي ويژه اي را به شما پيشنهاد مي دهد. كليه امكانات از سيستم هاي كنترل كوچك، سيستم PLC درون درايو، كامپيوتر صنعتي با PLC و نمايشگر براي اتوماسيون ماشين شما فراهم مي شود.

 

بدون در نظر گرفتن اينكه چه راهكاري انتخاب مي كنيد، برناممه نويسي همواره با همان زبان برنامه نويسي استاندارد IEC 6131-3 انجام مي شود.